Szkolenia PPOŻ

Szkolenia PPOŻ

SZKOLENIA Z ZAKRESU OCHRONY PPOŻ

Szkolenia prowadzimy dla wszystkich grup zawodowych. Zajmujemy się kompleksową obsługą budynków i firm.

Tematyka szkolenia wstępnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

1. Podstawowe przepisy prawne z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Wytyczne i zarządzenia resortowe, instrukcje przeciwpożarowe.

Zarządzenia wewnętrzne obowiązujące w zakładzie pracy.

2. Zagrożenie pożarowe w obiekcie, przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów.

Możliwości rozprzestrzeniania dymu i ognia z uwzględnieniem zastosowanych

w obiekcie zabezpieczeń.

3. Zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom.

Czynności zabronione.

4. Zadania i obowiązki pracowników oraz osób kierujących pracownikami na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.

Zasady alarmowania pracowników i Klientów.

Numery alarmowe i miejskie służby ratownicze.

Zasady powiadamiania służb ratowniczych o zagrożeniu, w tym zgłaszanie pożaru jednostkom PSP.

5. Zasady i organizacja ewakuacja ludzi i mienia, miejsca koncentracji do ewakuacji. Postępowanie w sytuacjach szczególnych (duże zadymienie, odcięcie dróg ewakuacyjnych itp.)

Osoby wyznaczone do wykonywania czynności w zakresie kierowania akcją ratowniczo-gaśniczą, osoby do wykonywania czynności w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji, wykaz osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

6. Podręczny sprzęt gaśniczy oraz wewnętrzna sieć hydrantowa, praktyczna znajomość sposobu użycia i zastosowania.

Urządzenia i systemy ppoż. w budynkach rozmieszczenie elementów sterujących.

Rozmieszczenie sprzętu przeciwpożarowego.

Rozmieszczenie planów ewakuacyjnych, Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Główne wyłączniki i zawory instalacji technicznych.

Podstawowe znaki ppoż.

Czas trwania szkolenia: 1,5-2h

Koszt szkolenia podstawowego; od 50zł/os.